Африка пили

Ѳзгѳчѳ пил!



Пилдин узун мурдун, калдайган кулактарын, чоң жана узун азуу тиштерин кѳрүп, анын ѳзгѳчѳ жаныбар экенин айта алабыз!

Пил узун мурду - бир нерсени кармаганга, жыттарды сезгенге жана терең чуңкурлардан сууну соргонго жардам берет.


Андан аары